Panelová diskuse I.

Úvod panelové diskuse nabídl řečníkům případovou studii na téma, jaké investiční portfolio sestavit vyváženému klientovi, který má k dispozici jeden milion Kč pro jednorázovou investici a pravidelně bude investovat částku 10 000 Kč měsíčně. Poměr akcií a dluhopisů by měl být v tomto případě přibližně vyrovnaný. Investiční horizont byl stanoven v rozmezí pěti až sedmi let.

 

Panelová diskuse

 

S řešením případové studie vystoupili tři řečníci, každý z nich měl na prezentaci svého přístupu vyměřený čas deseti minut. Všichni tři dali účastníkům panelu příležitost nahlédnout do své firemní softwarové kuchyně a představili investiční možnosti v on-line podobě.

Lukáš Paldus, In Investments

„Hlavním pilířem našeho modelování investic pro klienty je InKalkulačka. Máme k dispozici doporučená portfolia, nicméně v tomto případě nepůjdeme do běžných portfolií. A jelikož se jedná o zainvestování jednoho milionu korun, nepůjdeme cestou provizního poradenství, ale domluvíme si s klientem výši odměny dle objemu spravovaných peněz. To by byla pro takového klienta ideální volba.

Nabízím otázku, která v zadání modelového případu nezazněla. Chce klient peníze na konci investičního horizontu, tedy po sedmi letech, čerpat jednorázově nebo formou renty? Zvolím možnost renty. Vlastnosti investice nejvíce určí alokace. V tomto případě InKalkulačka vyšla téměř podle zadání: 45 % dluhopisy a 55 % akcie. Dalšími složkami jsou diverzifikace, hotovost, měna. To je v dnešní době zásadní. Jsme přesvědčeni o tom, že je důležité, aby měl klient větší část investic zajištěných do koruny kvůli měnovému riziku.

Kolik bude klient za danou službu platit? Modelace uvádí celkovou nákladovost portfolia, ve které je zahrnuta odměna pro poradce. V toto případě je to 1,25 % z výše investic. Dobře zaplacený poradce se bude dobře starat o klienta.

V rámci portfolia samozřejmě využíváme také nízkonákladové instrumenty. Která kritéria vnímáme jako důležitá?  Jak dlouho ve fondu pracuje portfolio manažer. Dále velikost fondu – malé fondy nejsou z pohledu dlouhodobého investování ideální. Diverzifikaci nabízíme v rámci všech sektorů. Každý asi bude mít jiný názor na regionální rozložení, my volíme strategii světové diverzifikace dle indexu MSCI World. Máme většinu portfolia zainvestovanou v Americe, protože tam jsou největší firmy. Následuje Evropa a pak zbytek světa.

V rámci portfolia diverzifikujeme také správce. Nabízíme portfolio přes největšího správce aktiv na světě BlackRock a jejich ETF fondy iShares, dále jsme vybrali největšího správce v Evropě Amundi, pod kterého spadá Pioneer. Tady využíváme indexový fond, který je zajištěný do koruny. V rámci dluhopisové strategie doporučujeme jak vysokopříjmové high dluhopisy, tak i známý Amundi Pioneer Strategic Income, který je zaměřený na firemní dluhopisy investičního stupně. V rámci globálních bondů volíme Templeton Global Bond od společnosti Franklin Templeton.

Klienta bude nejvíce zajímat konečné zhodnocení jeho investic, navíc nebude investovat pouze jednorázově, ale také pravidelnými úložkami. Naše modelace spočítá predikce na základě historických dat – optimistický scénář, pesimistický scénář a Median. Zvolili jsme data za skutečně dlouhodobý horizont – k tomu jsme vybrali kapitálový trh Spojených států. Akciovou strategii počítáme z indexu S&P 500 a dluhopisovou strategii počítáme z desetiletého amerického dluhopisu. Při výpočtech zohledňujeme také inflaci v Americe za posledních sto let. K inflaci se přitom často v investicích nepřihlíží. Klienta ovšem zajímá, co si za zhodnocené peníze doopravdy koupí, proto je potřeba ukázat investorům reálné částky.“

Michal Valentík, Broker Trust

„Každý, kdo investuje, chce investovat do toho, co má hodnotu. Proč? Hodnota nám zaručuje dlouhodobý rozvoj, progres, užitek, zisk, spokojenost. My jsme rozdělili investiční svět do devíti tříd aktiv. Každé třídě jsme přidělili určitý benchmark a analyticky jsme pokryli fondy všech producentů v ČR v rámci každé jednotlivé třídy. Došli jsme k závěru, že fondy mají silnou korelaci vůči benchmarku. Proto říkáme, že nejde o výběr konkrétního fondu, ale o nastavení správného poměru jednotlivých tříd aktiv u každého rizikového profilu. Jestli poradce klientovi doporučí nakoupit ten či onen fond dané třídy aktiv, je irelevantní. Samozřejmě v případě, že je fond uvedený v seznamu doporučených fondů v rámci Broker Trustu. Nepreferujeme jednoho producenta před druhým, ale snažíme se vybírat fondy, které jsou kvalitní a mají korelaci s benchmarkem.

Jedná se o vyváženého klienta, proto je hlavní složka dána korporátními dluhopisy. Klient se vlastně stává věřitelem firem a hodnota se skrývá v růstu portfolia na základě úroků. Složkou portfolia jsou i hodnotové akci s váhou 25 %. Jistou kotvu tvoří konzervativní dluhopisy a nemovitostní fondy, které jsou zastoupeny z 15 %.“

Vladimír Kos, Saturia Consulting (na FINfestu zastupoval společnost VHI)

„Já se na modelový příklad podívám z jiného úhlu pohledu, jelikož se s klienty potkávám každý týden a hovořím si nimi z očí do očí. Domnívám se, že práce s investiční kalkulačkou by měla začít až poté, kdy s klientem sestavíme finanční plán a máme za sebou tři nebo čtyři společné schůzky. Teprve tehdy známe kontext a souvislosti a víme o klientovi detailní informace. Nikoliv pouze skutečnost, kolik má peněz na investice, ale jaké má cíle, co hodlá s penězi dělat, jaké má výdaje atd. Je to 100 % jeho majetku nebo 20 %? Má další aktiva jinde? Kupříkladu v nemovitostech? Od toho se také odvíjejí  možnosti, jakým způsobem portfolio navrhnu – více či méně konzervativně nebo dynamicky (podle toho, jestli plánuje čerpat rentu třeba ještě dalších 25 let). Pak není horizont pět až sedm let určující. Případně klient požaduje peníze vybrat najednou nebo polovinu z nich jednorázově a zbývající část až v delším horizontu?

Máme tři základní strategie. Hledáme inspirace u nejlepších investorů na světě, ať již individuálních nebo institucionálních. Pro tento případ zvolím konzervativnější variantu, protože neznám odpověď na otázky, které jsem zmínil. Ukáži jednu ze strategií, kterou používáme; je inspirována strategií All Seasons, jejíž duchovní otec Ray Dalio je portfolio manažer největšího hedge fondu na světě. Strategie se vyznačuje značnou stabilitou v čase. Pokud se podíváte na statistiky, za padesát let byla pouze čtyři roky ve ztrátě. I ta nejvyšší ztráta nepřesáhla 4 %. Neexistuje pětileté období, které by bylo ztrátové. Samozřejmě odvrácenou stranou je nižší zhodnocení oproti strategiím s větším zastoupením akciových složek.

Jedním z výstupů finančního plánu je strategická alokace (poměr dluhopisů, akcií, alternativních investic), kterou navrhujeme pro konkrétní finanční cíl. Dalším krokem je výběr fondů. Máme dvě volby. Pro obchodníky, kteří jsou více obchodně zaměřeni a nechtějí fondy detailně studovat, nabízíme možnost předvybraných fondů.  Analytičtí poradci si mohou zapnout plné pohledy. Pak vidí pro každou kategorii tři až sedm fondů. Kromě podílových fondů máme zastoupeny také ETF fondy. Poradce vidí rozložení strategie z pohledu měny, velikosti firem, odvětví a regionu. To si samozřejmě může upravit ve výběru fondů. Vybíráme fondy podle ratingu Morningstar. Pohledem dozadu i dopředu. V každé kategorii se snažíme vybrat nejlepší fondy s nejlepší perspektivou i nejlepší výkonností. Pro tohoto klienta bychom také volili placenou formu poradenství. V placeném módu můžeme samozřejmě využívat i ETF fondy, ale to má smysl od objemu investic zpravidla 1,5 až 2 miliony Kč.“

 

 

Panelová diskuse II.

Klient by měl získávat ze svého portfolia cashflow. Poradce musí při sestavení kvalitních investičních portfolií vzít v potaz také korelaci a volatilitu. Jaký je rozdíl mezi investicemi v českých korunách a investicemi s pouhým zajištěním do české měny? A také – ideální je preference řešení s malým počtem fondů. Tyto a další myšlenky zazněly v následující diskusi od jednotlivých řečníků.

 

Panelová diskuse

 

Hned úvodem diskuse moderátor Marek Janšta (KZ Finance) podotknul, že na centrále In Investments jsou největší optimisté: v modelovém příkladu vhodného portfolia pro vyváženého klienta měli akciové portfolio zastoupeno z 55 %. Naopak jako pesimisté se mu zdáli analytici Broker Trustu, kteří navrhovali pouze 25 % akciovou složku portfolia.

„Vycházel jsem z modelového zadání a předpokládal jsem, že máme za úkol představit vyvážené portfolio 50 % dluhopisy a 50 % akcie,“ uvedl Lukáš Paldus (In Investments). „V naší kalkulačce to shodou okolností takto skutečně vyšlo. V horizontu sedmi let takové investiční řešení klientům doporučujeme.“

Michal Valentík (Broker Trust) se zase ohradil proti pesimistickému scénáři: „Vyvážený klient pro nás znamená, že má získávat z portfolia spíše cashflow, proto mu raději doporučíme korporátní dluhopisy než dividendové akcie. Riziko tím snižujeme více než u akciových fondů. Je to naše doporučení, ale v rámci služby investičního poradenství dáváme poradcům větší mantinely. Určitě nevidíme jako problematické, pokud doporučí klientovi do portfolia o 10 % nebo 15 % více akciové složky.“

Alternativní investice v portfoliích klientů

Janu Maňákovi (BNP Paribas Asset Management) bylo nebližší rozložení investic, které představil Michal Valentík, zejména poukázal na strategickou alokaci portfolia: „Měl tam dvě úrovně – strategickou alokaci danou rozpětím 10 % až 20 %, taktický pohled preferující nějakých 15 %, což je předpokládám doporučení pro poradce. To mi u dalších dvou chybělo. Jsou to statická řešení, zatímco přístup Broker Trustu dává možnost reagovat na střednědobá tržní vychýlení.“

A co Jana Maňáka na předložených modelových portfoliích ještě zaujalo? Broker Trust i VHI shodně stanovili 15 % podíl alternativních investic. „I když pohled obou společností byl jiný,“ upřesnil. „V jednom případě byly zastoupeny reality, v druhém komodity. Podle mého názoru je v portfoliích důležité zastoupení zhruba 20 % komoditního indexu.“

Poukázal také na modernější přístup alokace portfolia, kdy poradce posuzuje konstantní volatilitu portfolia a případně investiční možnosti dále štěpí na třídy aktiv, než aby stanovoval přesná procenta investic do akcií a přesná procenta investic do dluhopisů – přesněji řečeno, jaký je příspěvek akcií a jaký je příspěvek dluhopisů k celkovému riziku daného portfolia. „To se ovšem pro vás nedá zahrát prostřednictvím jednotlivých fondů,“ podotknul ve svém komentáři.

Koruna versus hedging do koruny

„Musím říct, že posledních pět let je vidět velký posun ve vývoji nástrojů pro rozkládání rezerv,“ reagoval na jeho slova Jan Kabelka (NN Investment Partners). „Jsem za to hrozně rád. Pokud vezmu všechna tři řešení, chybělo mi v nich více akcentu na korunové investice a na region. To je ovšem můj názor. Poměrně velká část portfolií je prezentována v koruně, ale ve skutečnosti jsou to nekorunové instrumenty zajištěné do koruny. Chtěl bych připomenout loňský rok, kdy jsme zažili poměrně nestandardní rok z hlediska ceny hedgingu. Jinak se mi řešení líbila. Možná bych doplnil jedinou poznámku. U drobných investorů, a tady mluvíme o drobném investorovi, je nutné uvažovat o možnosti upravovat portfolio v čase. Preferoval bych řešení s co nejmenším počtem fondů, ne-li pouze jeden fond. Investor totiž musí být schopen na základě rady transakčně reagovat na změnu portfolia s ohledem na tržní prostředí, a to je občas na trhu vidět s velkým zpožděním.“

 

 

Panelová diskuse III.

Kdy rebalancovat investiční portfolio? Finanční odměna pro poradce na bázi měsíčního fíčka? Vzít si od klienta odměnu i v případě, kdy je portfolio v mínusu? Kdy investovat v korunách a kdy v euru nebo v dolarech? Co znamená výhledové přijetí eura pro úspory a investice Čechů? Další část diskuse dává odpovědi právě na tyto otázky.

 

Panelová diskuse

 

Nejvíce dotazů z publika zaznělo na následnou péči původně navržených investičních portfolií. Vladimír Kos (Saturia Consulting, zástup za VHI) k rebalancování portfolia poznamenal, že jej realizují v případě, kdy se portfolio tzv. „rozjede“ minimálně o 10 % v dané kategorii aktiv. „Máme nástroje, které naimportují stav portfolia a díky „teploměrům“ lze vidět, zda hodnoty investic vybočují z předem daných intervalů.“

Jak často by se měly strategické alokace měnit?  Michal Valentík (Broker Trust) je kategorický: „Já je nechci měnit nikdy. Ukazuji to na příkladu Warrena Buffetta, který dělá jednu a tu samou věc sedmdesát nebo osmdesát let. Kupuje akcie. Nebo většinou kupuje. Jeho strategie je jasná. Také my chceme pro klienty stále kupovat hodnotu.“

Vzdělaný klient a nekalé praktiky prodejců

Lukáš Paldus (In Investments) v rámci diskuse na téma následné péče dodal, že zásadní věcí je, aby se poradce s klientem vůbec potkal a byl zaplacen za péči. „Za stejný fond se stejnou nákladovostí od jednoho producenta dostane poradce 0,2 a od druhého 0,6. Je to rozdíl, pokud spravujete 200 tisíc korun nebo 2 miliony korun. Poplatek za transakci není zásadní. Na začátku by měl každý poradce dostat peníze za sestavení portfolia, což je vlastně vstupní poplatek. Ale účtovat si vstupní poplatky za další transakce nedává smysl. Podle mého názoru má být placen měsíčním „fíčkem“. Pak nebude nic dalšího klientovi účtovat.“

Vladimír Kos oproti tomu poukázal na standardní praxi investičních specialistů spolupracujících s VHI. „S našimi poradci se snažíme klienty vzdělávat a považujeme to za důležitou součást klientské práce. Samozřejmě ti klienti, které vyhledáváme, nad financemi přemýšlejí a informace a argumenty ocení. Pokud rozumí principu naší služby, jsou daleko odolnější vůči nekalým praktikám. Ty na trhu stále existují, a to nejenom v oblasti pojištění.“

Další dotaz z publika: Berete si odměnu i když je portfolio v mínusu? Lukáš Paldus odpověděl kladně. „Ve výsledku klient potřebuje poradce ještě více při poklesu než tehdy, kdy trhy rostou. Proto si myslím, že je dobré nastavit fixní odměnu. Vím, že některé společnosti mají malou část fixní a větší ze zisku. Zní to ovšem jenom marketingově. Myslím, že je lepší, když je poradce zaplacen za každé tržní situace.“

Měna jako součást investiční strategie

Závěr již patřil investičním možnostem. Koruny nebo eura? A co dolary?  Jak měnově namíchat portfolio? „Pokud mám příjmy a spotřebu v korunách, měl bych investovat v korunách,“ říká Jan Kabelka (NN Investment Partners). „Nedostatek investičních příležitostí nás vede k tomu, že musíme investovat mimo náš region. Pak tedy není zbytečné investovat i do jiných měn. Je na uvážení každého investičního poradce či portfolio manažera, zda vystavit klienty měnovému riziku. Jestli nezajišťovat do koruny nebo naopak zajišťovat. V radě případů je měna součástí investiční strategie.“

Jan Maňák (BNP Paribas Asset Management) se vyjádřil k otázce, zda má význam zajištění do koruny, když výhledově přijmeme euro. „Chtěl bych upozornit na případ našich slovenských sousedů. Slovenská koruna posílila nejvíce v posledním půlroce své existence. V prvním pololetí 2008, kdy poskočila vůči euru z hodnoty 40 až na 30 a na této úrovni byla zafixována. Možná Česká republika přijme euro za pět let, i když já si to nemyslím, což ale neznamená, že koruna do té doby neposílí. A zejména v poslední fázi před zafixováním to může být poměrně dramatické. Je ale potřeba říct, že celá řada investičních strategií v koruně prostě není k dispozici. Pokud vás zajímají například severské strategie nebo akcie, bez korunového zajištění je nekoupíte. Budete muset koupit podílové listy fondu, který je k dispozici v eurech.“

POTŘEBUJETE PORADIT

Volejte 776 328 936 a pište na lukas@lukaspaldus.cz nebo pomocí rychlé zprávy

Adresa

Želivského 5158
       466 05, Jablonec nad Nisou
K Moravině 1871/7
       190 00, Praha 9 – Libeň

Kontakty

Telefon: +420 776 328 936
Email: lukas@lukaspaldus.cz
Website: www.lukaspaldus.cz

Jsem členem